Thông tin công bố chất lượng: Kẹo Whistle Bird (DT54)

CBCL kẹo DT54-1

CBCL kẹo DT54-2

CBCL kẹo DT54-3

CBCL kẹo DT54-4