Thông tin công bố chất lượng: Kẹo Trumpet (DT86)

CBCL kẹo DT86-1

CBCL kẹo DT86-2

CBCL kẹo DT86-3

CBCL kẹo DT86-4