Thông tin công bố chất lượng: Kẹo Rooster Whistle (DT58)

CBCL kẹo DT58-1

CBCL kẹo DT58-2

CBCL kẹo DT58-3

CBCL kẹo DT58-4