Thông tin công bố chất lượng: Kẹo Propeller Elephant (DT217)

CBCL kẹo DT217-1

CBCL kẹo DT217-2

CBCL kẹo DT217-3

CBCL kẹo DT217-4