Thông tin công bố chất lượng: Kẹo Flying Horse (DT70)

CBCL kẹo DT70-1

CBCL kẹo DT70-2

CBCL kẹo DT70-3

CBCL kẹo DT70-4