Thông tin công bố chất lượng: Bánh que Ticky sữa

CBCL-banh-Ticky-sua-09122018-1

CBCL-banh-Ticky-sua-09122018-2

CBCL-banh-Ticky-sua-09122018-3

CBCL-banh-Ticky-sua-09122018-4

CBCL-banh-Ticky-sua-09122018-5

CBCL-banh-Ticky-sua-09122018-6

CBCL-banh-Ticky-sua-09122018-7