Thông tin công bố chất lượng: Bánh que Ticky 2 màu

CBCL-banh-Ticky-2-mau09122018-1

CBCL-banh-Ticky-2-mau09122018-2

CBCL-banh-Ticky-2-mau09122018-3

CBCL-banh-Ticky-2-mau09122018-4

CBCL-banh-Ticky-2-mau09122018-5

CBCL-banh-Ticky-2-mau09122018-6